jIyars

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

embar-jiyar-portraitA portrait of thiruvEnkata rAmAnuja embAr jIyar swamy.

thirunakshathram: AvaNi rOhiNi
thIrtham: thai krishNa thrayOdhasi (vishu year)

thaniyan:
srIvAdhUla ramApravALa ruchira sraksainya nAthAmsaja
srIkurvIndhram mahArya labhdha nijasath saththam chruthA bhIshtatham
srIrAmAnuja mukya dhEsikalasath kainkarya samsthApakam
srImathvEnkatalakshmaNArya yaminam thamsathguNam bhAvayE

ஸ்ரீவாதூல ரமாப்ரவாள ருசிர ஸ்ரக்ஸைந்ய நாதாம்சஜ
ஸ்ரீகுர்வீந்த்ரம் மஹார்ய லப்த நிஜஸத் ஸத்தம் ச்ருதா பீஷ்டதம்
ஸ்ரீராமாநுஜ முக்ய தேசிகலஸத் கைங்கர்ய ஸம்ஸ்தாபகம்
ஸ்ரீமத்வேங்கடலக்ஷ்மணார்ய யமிநம் தம்ஸத்குணம் பாவயே

thirunakshathra thaniyan:
jayAbdhE simha rOhiNyAm sanjAtham sathguNArNavam
srIsaila lakshmaNa munim vandhE vAthsalya vAridhim

ஜயாப்தே ஸிம்ஹ ரோஹிண்யாம் ஸந்ஜாதம் ஸத்குணார்ணவம்
ஸ்ரீசைல லக்ஷ்மண முநிம் வந்தே வாத்ஸல்ய வாரிதிம்

mangaLam:

srIman mahArya karuNA labdha vigyAna sampathE
srIsaila lakshmaNa munE: nithyasrIr nithya mangaLam

ஸ்ரீமந் மஹார்ய கருணா லப்த விஜ்ஞான ஸம்பதே
ஸ்ரீசைல லக்ஷ்மண முநே: நித்யஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

 

  • 2nd pattam srImath paramahamsa ithyAdhi gOvindha rAmAnuja jIyar swamy also known as srI thOttam (garden) jIyar

thirunakshathram: purattAsi uthrAdam
thIrtham: panguni krishNa panchami

thaniyan:
srIsaila lakshmaNa munIndhra krupAbdha bOdham
srI srInivAsa varadhArya padhAbja saththam
srImath yathIndhra padhakinkara vruththi nishtam
srI gOvindha lakshmaNa munim saraNam prapadhyE

ஸ்ரீசைல லக்ஷ்மண முநீந்த்ர க்ருபாப்த போதம்
ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ வரதார்ய பதாப்ஜ ஸத்தம்
ஸ்ரீமத் யதீந்த்ர பதகிங்கர வ்ருத்தி நிஷ்டம்
ஸ்ரீ கோவிந்த லக்ஷ்மண முநிம் சரணம் ப்ரபத்யே

 

  • 3rd pattam srImath paramahamsa ithyAdhi thiruvEnkata rAmAnuja jIyar swamy also known as kAzhiyUr swamy

thirunakshathram: mArgazhi thiruvONam
thIrtham: kArthigai krishNa panchami

thaniyan:
srIsaila lakshmaNa munIndhra krupAbdha bOdham
srI pArthasArathi gurUththama pAdha bhaktham
srImath yathIndhra padhakinkara vruththi nishtam
srI saila lakshmaNa munim saraNam prapadhyE

ஸ்ரீசைல லக்ஷ்மண முநீந்த்ர க்ருபாப்த போதம்
ஸ்ரீ பார்த்தஸாரதி குரூத்தம பாத பக்தம்
ஸ்ரீமத் யதீந்த்ர பதகிங்கர வ்ருத்தி நிஷ்டம்
ஸ்ரீசைல லக்ஷ்மண முநிம் சரணம் ப்ரபத்யே

gOvindha lakshmaNa munE: krupA sAmrAjya bhUshaNam
srIsaila lakshmaNa munim vandhE sAnthyAdhi sathguNam

கோவிந்த லக்ஷ்மண முநே: க்ருபா ஸாம்ராஜ்ய பூஷணம்
ஸ்ரீசைல லக்ஷ்மண முநிம் வந்தே சாந்த்யாதி ஸத்குணம்

 

  • 4th pattam srImath paramahamsa ithyAdhi srInivAsa rAmAnuja embAr jIyar swamy also known as srI badhri swamy

thirunakshathram:
thIrtham:

thaniyan:
sAkEtha lakshmaNa munE: karuNaika mUrththE
hasthAbhja labdha thadhanugraha vath thridhaNdam
srIsaila lakshmaNa munIndhra matAdhi rAjam
srI srInivAsa yathivaryam aham prapadhyE

ஸாகேத லக்ஷ்மண முநே: கருணைக மூர்த்தே
ஹஸ்தாப்ஜ லப்த ததநுக்ரஹ வத் த்ரிதண்டம்
ஸ்ரீசைல லக்ஷ்மண முநீந்த்ர மடாதி ராஜம்
ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ யதிவர்யம் அஹம் ப்ரபத்யே

 

  • 5th pattam srImath paramahamsa ithyAdhi appan parAnkusa rAmAnuja embAr jIyar swamy also known as kumAravAdi jIyar

thirunakshathram:
thIrtham:

thaniyan:
srIsaila lakshmaNa munIndhra katAksha bOdham
vAdhUla vEnkata gurUththama pAdha baktham
sAkEtha samyami krupA parilabdha vidhyam
srImath paraNkusa yathim saraNam bajAmi

ஸ்ரீசைல லக்ஷ்மண முநீந்த்ர கடாக்ஷ போதம்
வாதூல வேங்கட குரூத்தம பாத பக்தம்
ஸாகேத ஸம்யமி க்ருபா பரிலப்த வித்யம்
ஸ்ரீமத் பராங்குச யதிம் சரணம் பஜாமி

 

  • 6th pattam srImath paramahamsa ithyAdhi thiruvEnkata rAmAnuja embAr jIyar swamy also known as guNagarampAkkam swamy

thirunakshathram:
thIrtham:

thaniyan:
srIrAmAnuja kainkarya rasAsvAdhaika thathparam
srIsailEsa matEsam tham vEnkatArya yathim bajE

ஸ்ரீராமானுஜ கைங்கர்ய ரஸாஸ்வாதைக தத்பரம்
ஸ்ரீசைலேச மடேசம் தம் வேங்கடார்ய யதிம் பஜே

 

  • 7th pattam srImath paramahamsa ithyAdhi appan satakOpa rAmAnuja embAr jIyar swamy also known as thirukkaNNapuram jIyar

thirunakshathram:  viLambi (year) Adi rOhiNi
Asrama svIkAram: subakruthu (year) mAsi 26
thIrtham: AvaNi krishNa prathamai

thaniyan:
srImannadhArthihara pAdha sarOja brungam
srI vEnkatEsa yathi labdha karathridhaNdam
srIsaila lakshmaNa munIndhra matAbishiktham
srImath satAri yathivaryam aham prapadhyE

ஸ்ரீமந்நதார்திஹர பாத ஸரோஜ ப்ருங்கம்
ஸ்ரீ வேங்கடேச யதி லப்த கரத்ரிதண்டம்
ஸ்ரீசைல லக்ஷ்மண முநீந்த்ர மடாபிஷிக்தம்
ஸ்ரீமத் சடாரி யதிவர்யம் அஹம் ப்ரபத்யே

 

  • 8th pattam srImath paramahamsa ithyAdhi appan parAnkusa rAmAnuja embAr jIyar swamy also known as chithrakUtam swamy

thirunakshathram:
thIrtham: mArgazhi krishNa ashtami (AngIrasa year)

thaniyan:
anjanAdhri munIndhrAththu karAthprAptha thridhaNdakam
dhaivagyam paramOdhAram parAnkusa munim bajE

அஞ்ஜநாத்ரி முநீந்த்ராத்து கராத்ப்ராப்த த்ரிதண்டகம்
தைவஜ்ஞம் பரமோதாரம் பராங்குச முநிம் பஜே

 

  • 9th pattam srImath paramahamsa ithyAdhi appan vishNuchiththa rAmAnuja embAr jIyar swamy also known as piLLaipAkkam swamy

9th-pattamthirunakshathram:
thIrtham: Ani sukla sapthami (pArththiva year)
Asrama svIkAram: panguni (05-04-1993)

thaniyan:
rAmAnuja padhAmbOja saththam sathguNavArithim
srIsailEsa matAdhIsam vishNuchiththam namAmyaham

ராமாநுஜ பதாம்போஜ ஸத்தம் ஸத்குணவாரிதிம்
ஸ்ரீசைலேச மடாதீசம் விஷ்ணுசித்தம் நமாம்யஹம்

 

  • 10th pattam (varthamAna – current swamy) srImath paramahamsa ithyAdhi appan parakAla rAmAnuja embAr jIyar swamy also known as kumAravAdi swamy

20141214_AraNithirunakshathram:  mAsi kArthigai
Asrama svIkAram: pArththiva (year) mAsi (19-2-2006)

thaniyan:
srI vAdhUla ramAnivAsa sugurO: pAdha sEvAratham
AthrEyAnvaya vEnkatArya krupayA samprAptha vAgvaibavam
srIsailEsa yathIcha sundhara viraja samprAptha thuryAsramam
srI appan parakAla samamivaram sEvE krupAmbOnidhim

ஸ்ரீ வாதூல ரமாநிவாஸ ஸுகுரோ: பாத ஸேவாரதம்
ஆத்ரேயாந்வய வேங்கடார்ய க்ருபயா ஸம்ப்ராப்த வாக்வைபவம்
ஸ்ரீசைலேச யதீச ஸுந்தர விரஜ ஸம்ப்ராப்த துர்யாஸ்ரமம்
ஸ்ரீ அப்பன் பரகால ஸமமிவரம் ஸேவே க்ருபாம்போநிதிம்

 

srImath paramahamsa ayOdhyA rAmAnuja jIyar (who is associated with embAr jIyar mutt) also known as srIranga nArAyaNa jIyar swamy

thirunakshathram: AvaNi thiruvONam
thIrtham: panguni sukla sashti

thaniyan:
srIranga nArAyaNa samyamIndhram
sAnthyAdhi kalyANa guNAbirAmam
srIbhAshyakArAngri sarOjabrungam
srIranga saubhAgya balam bajAma:

ஸ்ரீரங்க நாராயண ஸம்யமீந்த்ரம்
ஸாந்த்யாதி கல்யாண குணாபிராமம்
ஸ்ரீபாஷ்யகாராங்க்ரி ஸரோஜப்ருங்கம்
ஸ்ரீரங்க ஸௌபாக்ய பலம் பஜாம:

srIsaila lakshmaNa munIndhra padhAbja saktham
rAmAnujArya karuNAbdha samastha bhOdham
rAmAnujAkya subapAdha guruprapannam
sAkEtha lakshmaNa munim saraNam prapadhyE

ஸ்ரீசைல லக்ஷ்மண முநீந்த்ர பதாப்ஜ ஸக்தம்
ராமாநுஜார்ய கருணாப்த ஸமஸ்த போதம்
ராமாநுஜாக்ய ஸுபபாத குருப்ரபந்நம்
ஸாகேத லக்ஷ்மண முநிம் சரணம் ப்ரபத்யே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.