ஸ்ரீஅப்பன் பரகால ராமாநுஜ எம்பார் ஜீயர் ஸ்வாமி வைபவம் – தனியன் மற்றும் வாழிதிருநாமம்

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: 

<< ஸ்வாமியின் கைங்கர்யங்கள்

அப்பன் திருவேங்கட ராமானுஜ எம்பார் ஜீயர் ஸ்வாமி (ஒன்றான எம்பார் ஜீயர்) தனியன்:

ஸ்ரீவாதூல ரமாப்ரவாள ருசிர ஸ்ரக்ஸைந்ய நாதாம்சஜ
ஸ்ரீகுர்வீந்த்ர மஹார்ய லப்த நிஜஸத் ஸத்தம் ச்ருதா பீஷ்டதம்
ஸ்ரீராமாநுஜ முக்ய தேசிகலஸத் கைங்கர்ய ஸம்ஸ்தாபகம்
ஸ்ரீமத்வேங்கடலக்ஷ்மணார்ய யமிநம் தம்ஸத்குணம் பாவயே

வாழிதிருநாமம்:

ஆவணியில் உரோஹிணி நாள் அவதரித்தான் வாழியே
அன்பர்பணிகொண்டவரை ஆளவந்தோன்வாழியே
வான்புகழும் பெரும்பூதூர் வந்தவள்ளல் வாழியே
மணவாளமாமுனி தாள் மறவாதோன் வாழியே
பூவுலகிற் பரசமயக் களைபறித்தோன் வாழியே
நூலணி செய்யுரைமுறையே நுவன்றுகந்தோன் வாழியே
சீபாடியப் பொருளின் சீருரைப்போன் வாழியே
எம்பார் வேங்கடராமனுசர் திருவடிகள் வாழியே

ஸ்ரீ அப்பன் பரகால ராமாநுஜ எம்பார் ஜீயர் ஸ்வாமி தனியன்:

ஸ்ரீ வாதூல ராமநிவாஸ ஸுகுரோ: பாதாப்ஜ
ஸேவாரதம்  ஆத்ரேயான்வய வேங்கடார்ய க்ருபயா ஸம்ப்ராப்த வாக்வைபவம்
ஸ்ரீசைலேச யதீசசுந்தரவராத் ஸம்ப்ராப்த துரியாச்ரமம்
ஸ்ரீஅப்பன் பரகால ஸம்ய மிவரம் ஸேவே க்ருபாம் போ நிதம்

வாழிதிருநாமம்:

மாசிதனில்கார்த்திகையில் வந்துதித்தோன் வாழியே
மாமுனிவன் மலர்ப்பதங்கள் மறவாதோன் வாழியே
உலகாசிரியனருள் இன்கலைகளில் உகந்திருப்போன் வாழியே
உய்வுக்கு உடையவரே என உணர்த்திட்டோன்வாழியே
காரப்பங்காடு வேங்கடாசார்யர் அடிபணிந்தோன் வாழியே
அவ்வாரியரின் கருணையிலே நிலைத்து நிற்போன் வாழியே
திக்கெட்டும் திருமால் பேரோதி நடந்து உவந்தோன்வாழியே

எம்பார் பரகால இராமாநுசர் திருவடிகள் வாழியே.

அடியேன் ஸுந்தர வரத ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://embarjiyarmutt.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.